Vedtægter


 oz5bir-ved bord-img107-800

§ 1                Afdelingens navn er EDR Birkerød Afdeling. Afdelingens kaldesignal er OZ5BIR. Afdelingen er hjemmehørende i Rudersdal kommune, og afdelingens adresse er: EDR Birkerød Afdeling, Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4, 3460 Birkerød.

 

§ 2                Afdelingens formål er:

at samle amatørradiointeresserede,
at virke for amatørradiobevægelsens udvikling,
at arbejde for en forbedring af radioamatørernes vilkår,
at støtte den enkelte radioamatør i dennes bestræbelser på at forbedre sin tekniske kunnen, og
at repræsentere radioamatørerne overfor andre organisationer og overfor myndighederne.

Afdelingen er uafhængig af partipolitik.

 

§ 3                Som medlem optages enhver amatørradiointeresseret.

Optagelse sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse. Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og ét af disse betaler fuldt kontingent, kan de øvrige optages som familiemedlemmer til et af generalforsamlingen fastsat familiekontingent. Alle medlemmer har stemmeret.

 

§ 4                Et medlem, der gennem sin færden og optræden modvirker afdelingens formål, kan af bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsens beslutning skal forelægges til godkendelse på den nærmest følgende generalforsamling. Den pågældende har ret til personligt at fremlægge sine synspunkter, forinden generalforsamlingen træffer sin afgørelse.

Generalforsamlingens afgørelse kan ikke indankes for domstolene.

 

§ 5                Der betales et indskud ved optagelsen i afdelingen samt et årligt kontingent/ familiekontingent.

Størrelsen af disse ydelser fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 2 måneder efter den fastsatte termin, kan vedkommende slettes af medlemslisten og må i så fald betale nyt indskud for genoptagelse i afdelingen.

 

§ 6                Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

De skal alle være medlemmer af Landsforenin-gen EDR. Bestyrelsens medlemmer vælges på de ordinære generalforsam-linger. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 7                Kassereren fører afdelingens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 8                Afdelingen tegnes af formanden sammen med kassereren eller ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§ 9                Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af indskud og kontingent
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Eventuelt

 

I lige årstal vælges under pkt. 6   3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant tillige med en revisor og en suppleant for denne.

Der føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen.

 

§ 10              Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem “OZ” og skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer skal dog udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og skal derfor være bestyrelsen i hænde så betids, at udsendelse kan ske.

 

§ 11              Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i sager, der er opført på dagsordenen. Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af deltagerne stemmer herfor.

Valg til bestyrelsen skal forgå skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 12              Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen

eller mindst 20% af medlemmene skriftligt anmoder herom.

Afholdelse skal ske senest en måned efter begæringen, og indvarsling skal ske mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 13              Afdelingens opløsning

kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor dette er særligt fremhævet i indkaldelsen, og hvis  mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Er et sådant flertal ikke mødt, kan opløsningen vedtages på en ny generalforsamling af 2/3 af de fremmødte medlemmer; denne generalforsamling indkaldes efter reglen i § 12, 2. punkt. Samtidig med vedtagelse om opløsning, skal der træffes bestemmelse angående afdelingens aktiver og passiver under hensyntagen til kravene i “Lov om Folkeoplysning”.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 29. april 1980 og ændret på generalforsamlingerne d. 15. april 1982, d. 5. april 1984 og d. 26. februar 2015.

 

Del denne side
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail