Privatlivspolitik

Foreningen

Privatlivspolitik for Experimenterende Danske Radioamatører – Birkerød afdeling

17.5.2018

 

Foreningens dataansvar

Grundliggende for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Foreningens kontaktperson: Ole Püschl, Adresse: Herman Bangs Vej 9, 3460 Birkerød, Mail: info@oz5bir.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Navn
 • call
 • certifikat type
 • adresse
 • indmeldelsesdato
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • titler/funktioner i foreningen

oplysningerne behandles som almindelige personoplysninger.

Foreningen indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Oplyst af medlemmet

 

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • at det er nødvendigt for at opfylde en aftale/kontrakt

 

Formålene:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser bestilt af foreningens medlemmer
 • Administration af medlemmernes relation til foreningen
 • administration  af adgangsrettigheder til hjemmesiden OZ5bir.dk

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af foreningsaktiviteter.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af almindelige personoplysninger til kommunale eller statslige myndigheder i medfør af folkeoplysningsloven eller andre lovkrav,
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Ved behov for indhentning af Børneattest hos Politiet (kun efter dit forudgående samtykke)

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter medlemssamtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen kan videregive dine personoplysninger til

 • Kommunale eller statsliger myndigheder i medfør af folkeoplysningsloven eller andre lovkrav.

I øvrigt videregiver vi ikke dine personoplysninger uden dit samtykke

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevare personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail