Historie

Foreningen

Birkerød afdelings historie

Hans Bonnesen , OZ5RB

Den 29. april 1980 om aftenen, skete der noget bemærkelsesværdigt i de kommunale festlokaler oven over Birkerød bio.

I disse lokaler, hvor der i dag er indrettet en biografsal, stiftedes EDR’s Birkerød afdeling. Omkring 25 ivrige radioamatører var til stede, og en del –  heriblandt vores kasserer

OZ9VA, Arne Jensen – blev indmeldt som medlem no 2.

Min kone Kirsten OZ6GW, og undertegnede OZ5RB fik medlemsnummer 3 og 4. Flere andre meldte sig også ind på denne mindeværdige aften.

 

Arne Bjørn Hansen, OZ5BX (sk), en af de 65 daværende radioamatører med adresse i Birkerød postdistrikt fik – som initiativtager til oprettelsen af foreningen, og som kommende formand for EDR Birkerød – medlemsnummer 1.

Det lykkedes ret hurtigt for den meget initiativrige OZ5BX, at få fat i nogle mødelokaler, nemlig på den i dag nedrevne og højst mystiske, kommunalt ejede og urgamle Eskemosegaard.

Gården var uden tvivl den ældste gård i området (omtalt allerede i 1572) og helt sikkert en avlsgård, der senere har tilhørt kronen og dermed været knyttet til det daværende Hirschholm slot. I kælderen fandtes således store støbte kummer beregnet på at opbevare korn.

Avlsbygningerne var imidlertid for længst nedrevet og Eskemosegård stod med sit usle eternittag umotiveret og med et miserabelt udseende midt på en bar mark. I Stuehuset boede Birkerød Taxa i den ene ende, medens den anden ende var udlejet til en privatperson.

Kommunen må have været i godt humør, idet den uden store armbevægelser tillod os at rykke ind på første salen, hvor der var oceaner af plads, deriblandt et  kæmpe mødelokale hvor vi blandt andet holdt Old Timer aften med op mod 40 deltagere. Dertil et radiorum og yderligere –hvad der blev lagt op til – et værksted.

Antenne forholdene var gode og ingen interesserede sig for om vi trak antenner rundt som vi ville.  Tilmed var kommunen så generøs, at den betalte for varme og elektricitet. Den muntre Arne fik gennemført at afdelingen kunne afholde morseprøver og prøvede at overtale min hustru til at lede morseundervisningen, en ære hun dog frabad sig. Foreningen blev ikke sparet for ejendommelige hændelser, og måtte endog skride til eksklusion idet et medlem med bopæl i Farum åbenlyst samlede medlemmer omkring sig under møderne , med det formål at skabe en selvstændig lokalafdeling af EDR iFarum.

 

Alt fungerede i det store og hele ganske godt, selv om der gik rygter om, at kommunen havde solgt området til et ejendomsselskab, der ønskede at opføre en to-etages udlejnings ejendom på stedet.

OZ5BX, Arne tabte, pludselig interessen for amatørradio, da Birkerød lokalradio blev åbnet.   Man ser ham derfor på hosstående billede med båndoptager på maven og en fin reportermikrofon i hånden.  Ved hans side står formanden for Københavnsafdelingen OZ9SN (sk) Svend Nielsen. Yderst til højre står hans kone OZ9CID, Hanne Nielsen, samt OZ5OF, Ole Frandsen. I midten står OZ5BX’s afløser på formandsposten i Birkerød OZ 9YO(sk), Jørgen Olsen.

Desværre afgik både OZ5BX og OZ9YO ved døden i en meget ung alder.

 

Den lykkelige tilværelse på Eskemosegård endte imidlertid også ganske pludseligt, idet kommunen pludselig og uden forlods advisering meddelte, at vi skulle være ude i løbet af 14 dage, idet ejendommen nu helt bestemt skulle nedrives.

Panikken spredte sig, men samtidig var Birkerød Kommune igen den venlige benefaktor.

Til vore store glæde og uden rigtig at tro på vores held, slog kommunen igen ud med armene og tilbød os husly i den langt mere moderne og fornemme Hestkøbgård. Det lykkedes ved en kæmpeindsats – delvis om aftenen og om natten at få alt vores habengut ud og væk inden buldozerne jævnede vort hidtidige tilholdssted med jorden.

Alt blev slæbt op på Hestkøbgaards 1. sal.

Hestkøbgaard er opført i 1902 af en grosserer Grut, men havde sidst tjent som privatbolig for generalkonsul  Carl Sander, ejeren af korkvarefirmaet Brinch & Spehr. Eftersom dette firma besidder verdenspatentet på ølkapsler og de dertil hørende lukkemaskiner, forstår man bedre de luksuøse forhold, der har rådet på stedet. Karakteristisk er der en trappe for herskabet, medens alle tjenestefolk inklusive butleren må betjene sig af køkkentrappen, der nu er tilmuret, men hvis repos i dag har den ære at tjene som entre til vore klublokaler.

Under flytningen optrådte en af vore medamatører, en gammel frihedskæmper i lys cottoncoat med pistol i bæltet, idet hans sagde: ”Jeg har taget min gadang med her i aften. Man ved sku’ aldrig, hvad der kan ske”. Man kan med nogen ret sige, at der blandt radioamatører findes mennesker af enhver art og indstilling til livet. 

Årsagen vores indkvartering på Hestkøbgaard var, at kommunen var blevet trætte af at anvende Hestkøbgård som indkvartering af sin Tekniske Forvaltning. En kort overgang måtte vi affinde os med at også lystfiskere samt en teaterforening – der malede kulisser i store baljer – havde fået husly på Hestkøbgaards første sal.

 

Udviklingen af Birkerød Golf klub medførte store ændringer, idet denne meget populære  sportsgren, fik overdraget hele stueetagen samt den venstre fløj.  I den tidligere balsal blev der indrettet en restaurant forbeholdt golfspillerne, noget som ikke rigtig blev modtaget med glæde af Birkerød øvrige borgere. I dag drives denne restaurant derfor som en selvstændig offentlig forretning.

For radioamatørerne var situationen den, at vi som sagt fik  hele førstesalen for os selv, og ved 25 års jubilæet i 2005 kunne vi fejre dagen for oprettelsen med en reception, hvor Birkerøds borgmester lykønskede os, ved at overdrage foreningen et pænt beløb.

Billederne fra receptionen og den efterfølgende middag på Hestkøbsgaard-resauranten taler deres eget sprog.

Midt i glæden var der dog den lille malurt,  at de unge golfspillere fik – den gamle butlerbolig , hvor vi i dag holder til – indrettet som billardstue. En kile i det gode forhold opstod herved.

Som alle ved, fik golfsporten en enorm tiltrækning , og på et vist tidspunkt mente golfspillerne, at deres administration ikke længere kunne sidde i den venstre fløj, men at de helt naturligt måtte råde over den plads vi indtog på første sal, og de faktisk ønskede os hen, hvor peberet som bekendt gror.

Kommunen måtte, da golfklubben var parat til at betale leje for alle lokaler, indse, at tiden var kommet til et mageskifte, hvor vi måtte fortrække fra vores gode og rigelige lokaler, til den omtalte gamle butlerbolig, endog vores hidtidige komponentlager måtte rømmes. Dette lokale blev nu i almindelig bedsteborger-stil indrettet med nye fine stole samt tykke blå gardiner,- dog indeholdt mageskiftet den regel, at vi som radioamatører efter forlods aftale kunne få lov at bruge  lokalet, hvis vi havde behov derfor.

Herudover fik vi udnyttelsesretten til visse faciliteter i hovedkælderen, medens et fugtigt rum under den gamle scene i balsalen kunne bruges til lager.

Situationen i dag ved årskiftet 2016/2017 er den, at vore lokaler kun med sammenknebne øjne kan siges at være tilfredsstillende. 

I praksis har vi måtte affinde os med at radiostationen er indrettet i en gennemgangs korridor. Et værksted med rigelig bordplads mangler, ligesom almindeligt mekanisk arbejde er udelukket. 

Allerværst er imidlertid vanskeligheden med at få indrettet en rigtig antennefarm,

således som man ser det i andre lokalafdelinger. Dette skyldes den omgivende fredskov, samt tilknyttede fredninger. Foreløbig arbejdes der med dette.

På trods af de aktuelt noget vanskelige forhold har vi i dag  en attraktiv klub med stor aktivitet, både socialt og fagligt med foredrag og byggeaktiviteter samt mange medlemmer som er meget aktive med at skabe kontakter med egne radiostationer til andre radioamatører over hele kloden. Både på kortbølgebåndene og via satellitter . Vi har endvidere medlemmer som ligger langt fremme i de danske og internationale radio-sport konkurrencer.

De sidste år kan vi glæde os over et stigende medlemstal.  EDR Birkerød afdeling byder nye medlemmer velkommen i et moderne fagligt miljø med anvendelse og udvikling af moderne radiokommunikation, udvikling og anvendelse af IT teknik og ikke mindst fagligt og socialt samvær.

.

 

 

 

 

Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail