Formandsberetning 2015

OZ5BIR Generalforsamling 26. februar 2015 Formandsberetning   Kære medlemmer, velkommen til årets generalforsamling i OZ5BIR, EDR Birkerød Afdeling. Grunden til, at undertegnede står her i dag, er jo, at vor hidtidige formand Søren, OZ6SX i september 2014 meddelte os, at han ønskede at trække sig som formand, angiveligt af private årsager (dog ikke noget dramatisk). Søren tiltrådte som formand helt tilbage i november 2002 som afløser for Henning, OZ1CFL, der så sig nødsaget til at emigrere til Aalborg sammen med firmaet SKANTI, hvor han var ansat. Så, som Søren har udtrykt det: ”Jeg har været der”, d.v.s. Søren har til overmål aftjent sin værnepligt i foreningsarbejdet. Desværre havde Søren ikke mulighed for at være her i aften, så Generalforsamlingen får ikke lejlighed til give ham decharge i dag. Men på klubbens vegne skal der herfra lyde en stor tak til Søren for hans store indsats, ikke blot som formand, men også som primus motor for vor deltagelse i Field Day, som web-master for klubbens første hjemmeside, for hans talrige donationer til klubben af diverse surplus-grej, hvoraf en del er blevet solgt til fordel for klubkassen, etc. etc. Efter forslag fra Søren, blev undertegnede Arne, OZ9VA konstitueret som formand, hvorfor det er faldet i min lod at forelægge årets beretning. Årets gang: Vi har som sædvanligt forsøgt at tilrettelægge et program, hvor vi hver anden mødeaften har et foredrag eller en demonstration af udstyr etc. Siden sidste generalforsamling har vi haft følgende:

 1. marts og 10. april 2014: Erik, OZ1LOM fortalte i to omgange om det nye PC-styresystem Windows 8. Han gav mange nyttige dessiner, incl. en anvisning på hvordan man fik genskabt ”sluk-knappen”, som mange XP- og Windows 7 brugere har savnet!
 2. marts: Ole, OZ1OP demonstrerede sin hjemmekonstruerede, semiautomatiske antennetuner, hvor styringen varetages af en Arduino-processor. Her fik vi altså set resultatet af – eller måske rettere forbilledet for – sidste års Arduino-projekt.
 3. april: Arne, OZ9VA demonstrerede vor nyanskaffede/nybyggede (leveres som byggesæt) ”EMV Spion”, et apparat til opsporing og lokalisering af radiostøjkilder, f.eks. switchmode strømforsy-ninger, plasma TV, LED lamper, etc. Apparatet indgår nu i vor udstyrsbeholdning, og medlemmerne er velkomne til at låne det med hjem, hvis I bliver forstyrret (husk at skrive i Lånebogen!).
 4. maj: Store bededags aften, hvor vi, som det er tradition, hyggede os med varme hveder.
 5. maj: Arne, OZ9VA demonstrerede anvendelsen af ét af klenodierne i vor udstyrssamling: Et Q-Meter af fabrikat Radiometer. Som navnet indikerer, er instrumentet først og fremmest egnet til at måle godheden (Q’et) af en spole ved en given frekvens.

12 juni: Stephan, OZ3SM fortalte om sine ”Maritim Mobil” eksperimenter, der udføres fra hans sejlbåd under ture på Øresund. Han viste et par kreative løsninger på opsætning af søværts antenner, incl. en groundplane på en flydeponton af tomme plastflasker. Med saltvandet som modvægt er der garanti for gode resultater, selv med QRP-effekt. Lørdag d. 5. juli: Sommerudflugt til 9VA’s sommer-QTH beliggende ud til Kattegat mellem Nykøbing S. og Klint på Sjællands Odde. På strandengen foran sommerhuset blev det opsat diverse antenner, og så blev der holdt mini-Field Day. Antallet af opnåede forbindelser var nok begrænset, men vi havde det sjovt, og vi var begunstiget af fint sommervejr, så nogle af os kunne afslutte dagen med en dukkert. 2.-3. september, Field Day 2014: August stod som sædvanligt i FD-forberedelsernes tegn, og som altid i samarbejde med Gladsaxe afdelingen. Vi havde igen fået lov at bruge terrænet på ”Søbakke” ved Sandholmlejren. Søren, 6SX havde meldt forfald, så Stephan, 3SM blev udnævnt til vor FD-Manager. Der blev diskuteret en del om, hvor ambitiøse vi skulle være, og opstilling i Kategori B (højst 3 stationer, max. 100 w, kun enkeltelement (tråd) antenner) var under overvejelse. Det blev dog fundet for uspændende, bl.a. fordi vi så ikke kunne bruge vor Hex-beam eller 4-Square’en til 20 m. I stedet lykkedes det ved grundig planlægning og forberedelse – incl. prøveopsætning af mast med Hexbeam på marken ved Hans Jørgens, OZ7BQ’s QTH – at få gjort projektet overkommeligt, så vi var klar i god tid og havde en absolut vellykket FD.

 1. september: Kreds 2 møde i Birkerød Afdelingen: Se nedenfor om HB/RM-situationen.
 2. oktober: Introduktion til CW-træning. Planen var at bruge ca. 20 minutter på klubaftenerne på at træne CW. En mindre kreds har meldt sig som interesserede, og vi har kørt nogle enkelte aftener. På det sidste har tilslutningen dog været svigtende.
 3. oktober: Ole, OZ1OP demonstrerede sin nye Flex 6500 transciever, som repræsenterer ”top of the pops” inden for moderne SDR-baserede HF-radioer.
 4. og 20. november måtte vi desværre aflyse de programsatte indlæg om WSPR henholdsvis TLW (Transmission Lines for Windows). Men indlæggene er i stedet programsat her til foråret.
 5. december: Mogens, OZ9TQ berettede om sin tid som telegrafist på Grønland og viste i den forbindelse en masse flotte billeder fra både østkysten og vestkysten af Grønland.
 6. december: Nyt initiativ: Fra forskellig side blev det foreslået, at vi skulle arrangere en julefrokost. Den blev holdt om tirsdagen d. 16. december med deltagelse af 10 personer. Det var et festligt lag, godt hjulpet på vej af øl og snaps ad libitum. Så det ender nok også med at blive en tradition!
 7. december: Vi var heldigvis ikke mere medtagne, end at vi kunne holde vort traditionelle juleafslutning med gløgg og æbleskiver!
 8. januar 2015: Demo af Rubidium frekvensnormal v Kristian/OZ3CY, som venligst har stillet denne til rådighed for klubben, se omtale i Gnist Nr.1/2015. Selve demo’en lykkedes dog ikke i første omgang p.g.a. en defekt strømforsyning. Det er nu blevet ordnet.
 9. januar 2015: ”Brevet fra Zimmermann”: Palle, OZ9MM holdt et interessant foredrag om hemmelige koder og dechifrering af samme. Foredragets titel refererer til en hændelse under første verdenskrig, hvor et telegram fra den daværende tyske udenrigsminister Zimmermann til Mexico’s regering blev opsnappet og dekodet af englænderne, hvilket var stærkt medvirkende til, at USA gik ind i krigen på allieret side.

12 februar 2015: Erik & Erik, OZ9VQ og OZ7EC demonstrerede deres Arduino-baserede CW-dekoder. Demo’en var ganske overbevisende! Ny hjemmeside Med Sørens afgang kom vi også til at mangle en web-master. Heldigvis trådte Ole, OZ1OP til som afløser. Han var så vaks, at han fik erhvervet domænenavnet OZ5BIR.DK, og den nye hjemmeside åbnede d. 24. oktober 2014! I har formentlig alle set det flotte resultat. Stor tak til Ole. Internetforbindelse og WSPR Vi har for snart et stykke tid siden fået lov til at koble os på Golfklubbens wifi gæste-net, så vi har mulighed for internetforbindelse i klublokalerne. I årets løb har vor ”IT-manager” Erik/OZ7EC ved flere lejligheder hjulpet Golfklubben med at få deres wifi-net til at fungere ordentligt, hvilket har givet os en masse goodwill. Til gavn for os selv har han også opsat en wifi-repeater i vort radiorum, så vi nu har en stabil net-forbindelse i vore lokaler. Som omtalt i Gnist Nr.1/2015 er dette også nyttigt i forbindelse med driften af klubbens WSPR-station, som Erik/7EC har etableret. Vi kan roligt sige, at OZ5BIR dermed er kommet på verdenskortet. Stor tak til Erik.   Radiorør galore Kristian, OZ3CY har skænket klubben en stor samling radiorør, som stammer fra nogle ionosfære-stationer på Grønland, som i sin tid blev drevet af DMI. Hvis ikke Kristian havde sørget for at redde samlingen, var det hele blevet smidt ud for længe siden. De fleste af rørene er ubrugte (NOS=New Old Stock). De er nu blevet sorteret og katalogiseret; vi forventer, at de kan give nogle indtægter til klubben, eftersom rør igen er blevet efterspurgte, især af HiFi-entusiaster, som synes at rør-lyd er det eneste saliggørende. Stor tak til Kristian. A’propos CW: Nogle af os får også tid til at køre lidt radio og ikke mindst CW i forbindelse med contest’s. Vi kan således gratulere Villy, OZ1AAR med en flot førsteplads (i OZ-land) i den seneste ARRL DX CW Contest. Og i al beskedenhed har undertegnede scoret en førsteplads i QRP-CW afdelingen af EDR’s Aktivitetstest samt i CW-afdelingen af årets nytårstest. Nyt tidskrift: QEX Vi har tegnet abonnement på tidskriftet QEX, som udgives af ARRL. Det udkommer 6 gange om året og indeholder – til forskel fra QST – udelukkende teknisk stof. God læselyst! HB & RM

 1. 6. marts 2014 havde vi et ekstraordinært Kreds 2-møde i vor afdeling. Initiativet til mødet kom fra vort HB-medlem Franz, OZ8FG, og anledningen var, at der ugen forinden havde været holdt et annonceret kredsmøde i Frederikssund, hvor man forgæves havde forsøgt at finde kandidater fra kredsen til det kommende valg til HB og RM. Efter en del drøftelser indvilligede undertegnede OZ9VA i at stille op til RM, da jeg fandt det for dårligt, at vor kreds med næsten 300 medlemmer af EDR ikke var repræsenteret i foreningens kompetente organer. 8FG indmeldte mig som kandidat, og som eneste opstillet i kredsen blev jeg selvfølgelig valgt. Sidst i august modtog jeg imidlertid et brev fra EDR’s sekretær Kjeld, OZ5KM: Opstillingen i Kreds 2 havde været drøftet på HB-mødet i august (8FG deltog desværre ikke p.g.a. sygdom), og man havde konkluderet, at opstillingen i Kreds 2 var i strid med vedtægterne, eftersom mødet d. 6. marts ikke havde været behørigt annonceret i OZ, hvorfor valget af undertegnede måtte betragtes som ugyldigt; HB’s afgørelse kunne indklages for det kommende RM! Efter den besked var jeg mest indstillet på at droppe mit kandidatur. Imidlertid blev jeg i to omgange kontaktet af vor nyvalgte landsformand – dengang næstformand i EDR – Finn, OZ5HZ, som stærkt opfordrede os til at indklage HB’s afgørelse for RM med henblik på at få godkendt vort valg – angiveligt ville han ”gerne have os med”.

8FG og undertegnede skrev derefter en motiveret anke til RM, og vi mødte – i god tro må jeg sige – op til RM-mødet for at tale vor sag. Forløbet af dette punkt på RM-mødet har været refereret i OZ, og for god ordens skyld skal jeg sige, at referatet i OZ ret præcist beskriver forløbet, der som bekendt endte med, at RM tilsluttede sig HB’s konklusion om, at opstillingen og dermed valget i Kreds 2 var ugyldigt. Som en udvej – ”kattelem” som dirigenten udtrykte det – tilbød man, at undertegnede kunne indtræde i RM, som en slags ”specialist” med observatørstatus. Det havde jeg ikke lyst til, og 8FG og jeg forlod derefter RM-mødet. Kreds 2 er derfor ikke repræsenteret i RM eller HB på denne side af det næste valg i 2016 til disse organer. Jeg tror dog ikke det kommer til at betyde så meget i praksis. For samtidig vedtog RM en ny organisation, hvor de oprindelige kredse erstattes af regioner. Vi er derfor nu sammen med Kreds 1 og Kreds 3 en del af det, der kaldes Hovedstadsområdet. Vor kontaktperson fra HB er Finn, OZ1AHV (valgt i gl. Kreds 4), og han har indkaldt til det første kredsmøde i Kreds Hovedstaden: Det finder sted d. 17. marts 2015 i Københavnsafdelingens lokaler i Gladsaxe, og da der siden RM har været en betydelig uro i EDR – bl.a. har tre af de nye HB-medlemmer valgt at trække sig – skal jeg opfordre jer til at møde op til dette møde, så I kan blive informeret.     Arne, OZ9VA Konstitueret formand

Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail