Formandsberetning 2016

Formandsberetning marts 2016

OZ5BIR Generalforsamling 25. februar 2016
Formandsberetning
Kære medlemmer, velkommen til årets generalforsamling i OZ5BIR, EDR Birkerød Afdeling.
Årets gang:
Vi har som sædvanligt forsøgt at tilrettelægge et program, hvor vi hver anden mødeaften har et
foredrag eller en demonstration af udstyr etc. Siden sidste generalforsamling har vi haft følgende:
12. marts 2015: Erik, OZ7EC fortalte om klubbens WSPR (Whisper) – aktiviteter. Vores station
bliver – selv med den beskedne effekt (ca. 5 w) jævnligt hørt så langs væk som Australien.
26. marts: Arne, OZ9VA holdt foredrag om og demo af antenne-simuleringsprogammet EZNEC-
ARRL og programmet TLW (Transmission Lines for Windows)
9. april: Videoaften, hvor vi så en film om WRTC 2014, som er et holdverdensmesterskab for HF-
operatører.
23. april: Mogens, OZ5MIB fortalte om ”Torden og Lyn” og hvad det betyder for
radiokommunikation.
7. maj: Portabel operation, hvad skal du huske?: Hans Jørgen, OZ7BQ delagtiggjorde os i sine
erfaringer.
28. maj: Stephan, OZ3SM fortalte om og demonstrerede sin RX-Magloop, 1 – 10 MHz.
11. juni: Her havde vi programsat en demo af Ole, OZ1OP’s spectrumanalyzer. Den var imidlertid
havareret, så vi måtte udsætte til senere (se nedenfor d. 18. november 2015).
25. juni: Sommerafslutning, som sædvanligt med en mindre traktement.
Lørdag d. 27. juni: Sommerudflugt til Holmen, hvor vi blev vist rundt på de derværende
flådefartøjer, først og fremmest fregatten Peder Skram. Vi besøgte også radiohytten OXA, hvor
Palle, OZ9MM var vor vært, og hvor vi indtog vore medbragte frokostpakker.
5.-6. september, Field Day 2015: August stod som sædvanligt i FD-forberedelsernes tegn. På
grund af beskedne mandskabsressourcer – Gladsaxe afdelingen havde meldt fra – blev det
besluttet at stille op i Klasse B med tre stationer og trådantenner. Stephan, 3SM var igen vor FD-
Manager, og det lykkedes ham at få tilladelse til at benytte et mindre areal ved indkørslen til Nivå
Havn, helt ude i vandkanten. Her blev stationer og antenner sat op. Indkvarteringen skete i Svend,
OZ7UV’s campingvogn samt et par mindre telte; især for så vidt angår sidstnævnte var der
bagefter enighed om, at vi skal være lidt mere ambitiøse næste år. Vejret var heller ikke med os,
megen regn og blæst. Men resultatmæssigt var det en succes, især i CW-afdelingen, og vi fik flere
spændende DX-kontakter! Så alt i alt en absolut vellykket FD.
9. september 2015: Aftenen var egentlig sat af til oprydning/evaluering efter Field Day. Men i juli
havde en gruppe, som kalder sig Ny Start, indsendt et forslag til nye vedtægter for EDR. Forslaget
er meget omfattende og i flere henseender kontroversielt, og det havde allerede givet anledning
til en ophedet debat. Vi brugte derfor klubaftenen på at gennemgå og diskutere forslaget.
24. september: Flemming, OU1FTK holdt lysbilledforedrag om sin tid på Grønland på Ionos-
sfærestationen NSSQ og på Loran A stationerne.
1. oktober: Før RM Kredsmøde i Amagerafdelingen. Her blev blandt andet dagsordenen for det
kommende repræsentantskabsmøde diskuteret, herunder ovennævnte vedtægtsforslag fra Ny
Start. Der forelå også et udkast til regnskab for EDR; heri var der en post i balancen på ca. Kr.
122.000,-, som ikke umiddelbart kunne forklares. Det gav anledning til en lang debat og mange
konspirationsteorier, både ved dette møde og i diverse fora. Det har siden vist sig, at der er tale
om en banal fejl, opstået under sanering af databasen i vort gamle regnskabssystem, som dog
stadig anvendes, bl.a. i forbindelse med kontingentopkrævning.
Hvad Ny Start forslaget angår, syntes jeg, at det indeholdt mange tvivlsomme ting, hvorfor jeg
efter mødet bad Eigil, OZ6XV granske forslaget og give en juridisk vurdering af dets konsekvenser.
Dette mundede ud i et notat dateret 6. oktober 2015, som bl.a. konkluderede, at Ny Start’s plan
måtte betragtes som en nedlæggelse af det gamle EDR og stiftelsen af et nyt; noget sådant kan
imidlertid iflg. de nuværende vedtægter kun gennemføres efter urafstemning blandt alle
medlemmer. Jeg sendte 6XV’s notat til alle repræsentantskabsmedlemmer forud for RM.
22. oktober: Arne, OZ9VA gennemgik renoveringen af en lineær strømforsyning på 14 V/25 A,
herunder dimensionering, komponentvalg og afprøvning.
5. november: Som opfølgning på Stephan, OZ3SM’s indlæg d. 28. maj holdt vi en ”Mag loop”-
aften hvor medlemmerne: OZ1OP, OZ2IT, OZ3SM, OZ7BQ og OZ9VA demonstrerede deres
projekter til såvel RX- som TX-brug.
19. november: Søren, OZ6SX og Arne, OZ9VA demonstrerede en ældre, men funktionsdygtig
Marconi spectrumanalyzer, som Søren venligst har overdraget til klubben i forbindelse med sit
hussalg og flytning. Der blev demonstreret måling af dæmpeled, LP-filtre og to-tone test af SSB-
sendere. En meget udbytterig aften; tak til Søren, OZ6SX.
 3. december: Video-aften: Arne, OZ9VA viste en video om Nordlys samt ældre billeder og film fra
klubbens liv.
Tirsdag 8. december: Julefrokost! Sidste år succes måtte følges op. Så 12 personer incl. et par
XYL’er hyggede sig et par timer, godt hjulpet på vej af øl og snaps ad libitum.
17. december: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver!
14. januar 2016: Vor web-master Ole, OZ1OP forestod en drøftelse om vor hjemmeside: Trafik på
siden, forslag til forbedringer, etc. Der var almindelig enighed om, at vor hjemmeside er særdeles
præsentabel, og Ole blev rost for det fine arbejde.
28. januar 2016: OZ0QA, vor nye UHF-repeater: Erik, OZ7EC har for egen regning anskaffet en
repeater af typen ASR (Analog Software Repeater) og rigget den til i klublokalet. Så nu er vi med i
et landsdækkende net af repeatere, som kommunikerer indbyrdes via Internettet. Det var planen,
at Erik, OZ7EC skulle præsentere projektet denne aften. Men desværre blev han ramt af en
hjerneblødning ca. 10 dage forinden, og var selvsagt lovligt undskyldt. Vi (især Erik, OZ9VQ) måtte
ekstemporere efter bedste evne og forklare repeaterens funktion.
Erik, OZ7EC meldes nu i bedring; herfra ønsker vi ham alle god bedring.
11 februar 2016: Arne, OZ9VA demonstrerede måling af netbårne forstyrrelser (RFI) fra bl.a.
switch mode strømforsyninger, lavenergi pærer og LED-lamper v.h.a et AMN (Artificial Mains
Network) og en SDR-modtager.
Hjemmesiden
Som nævnt ovenfor er det Ole, OZ1OP, som på bedste vis passer vor hjemmeside. Den ligger på en
amerikansk ”host”, og de kunne ikke lide domænet .dk . Så derfor har vi i stedet fået tildelt
adressen OZ5BIR.INFO.
Radiorør galore
Den store samling radiorør, som Kristian, OZ3CY har skænket klubben, har været en særdeles god
indtægtskilde; indtil nu har vi solgt for ca. 4.500 Kr., og der er vel at mærke mange tilbage i
kasserne. Endnu en gang stor tak til Kristian.
HB & RM
Som I måske har fulgt med i, er der stadig en del tumult i foreningen, især udløst af forslaget fra
Ny Start til nye vedtægter, men også fordi der øjensynligt er nogle personlige konflikter i forhold til
foreningens ledelse. Repræsentantskabsmødet i oktober forløb således kaotisk og endte med at
blive suspenderet. Det vil føre for vidt at redegøre nærmere herom på denne plads. Men jeg kan
oplyse, at undertegnede efter opfordring har indvilliget i at assistere det tilbageværende HB som
”gæst” og sparringspartner, bl.a. med henblik på at arrangere det nyvalg, som skal finde sted i år.
Der vil således blive afholdt kreds- og opstillingsmøde her i klubben på næste torsdag d. 3. marts.
Jeg vil opfordre alle EDR-medlemmer til at overveje om de vil stille op, og i det mindste stemme
ved det kommende valg i maj. Nyvalget vil forhåbentlig kunne rense luften.
Arne, OZ9VA
Formand
Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail