Generalforsamling 2016

Referat af den årlige generalforsamling i EDR Birkerød Afdeling, OZ5BIR

den 25. februar 2016, kl. 20:00

Deltagere: Arne/OZ9VA, Mogens/OZ5MIB, Hans Jørgen/OZ7BQ, Erik/OZ9VQ, Hans/OZ5RB,
Ib/OZ2IT, Ib/OZ5PF, Ole/OZ1OP, Flemming/OU1FTK, Eigil/OZ6XV, Mogens/OZ9TQ og
Villy/OZ1AAR, d.v.s. knap 40 procent af medlemsskaren incl. bestyrelsen deltog i general-
forsamlingen.
1.
Radioklubben OZ5BIR´s formand Arne/OZ9VA bød de fremmødte medlemmer velkomne
og foreslog Hans/OZ5RB som dirigent. Hans blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede og konkluderede herefter, at alle medlemmer rettidigt havde modtaget
indkaldelse til generalforsamlingen, bl.a. via nyhedsbrev, bekendtgørelse på Radioklubbens
hjemmeside samt i OZ, dirigenten erklærede herefter at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet iht. foreningens vedtægter. Der var ingen indvendinger herimod fra de fremmødte
og dirigenten overgav ordet til formanden.
2.
Arne/OZ9VA indledte med at takke de fremmødte medlemmer for fremmødet og gik
herefter i gang med at aflægge en beretning om årets gøren og laden.
Formandens´s talepapir til årsberetningen er vedhæftet nærværende referat.
Jeg vil således undlade at referere yderligere fra OZ9VA Arnes årsgennemgang.
Efter forelæggelsen af årsberetningen spurgte dirigenten om der var spørgsmål til
beretningen. Dette var ikke tilfældet.  Årsberetningen blev herefter godkendt med applaus.
03
Kassereren, OZ9VA Arne, gennemgik hovedpunkterne i det reviderede regnskab for
regnskabsåret 2015. Regnskabet udviser pænt overskud på godt DKK 4.000,-.
Omkostningerne til årets Field Day var i 2015 væsentligere lavere pga. det koncept klubbens
medlemmer havde valgt.
Efter et par opklarende spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt. Revideret regnskab
vedhæftet til orientering.
04
Der var ikke indkommet skriftelige forslag til generalforsamlingen.
5
Kontingent og indskud: Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på DKK 250,- pr. år
samt uændret indskud for nye medlemmer på: DKK 50,- for foreningsåret 2016. Dette blev
enstemmigt vedtaget.
6
På valg til bestyrelsen var Kristian/OZ3CY (fraværende pga. sygdom), Ole/OZ1OP, og
formanden Arne/OZ9VA. Ole og Arne modtog genvalg og da vi intet havde hørt fra Kristian
blev han også genvalgt – alle med akklamation. Radioklubbens revisor Eigil/OZ6XV var
også på valg, Eigil modtog genvalg. Som revisorsuppleant blev Hans Jørgen/OZ7BQ valgt.
7 Eventuelt: Her blev det diskuteret om det i foreningsmæssig forstand var tilrådeligt at
formand- og kassererposten beklædtes af én og samme person. Konklusionen var, at der
ikke juridisk er noget forkert heri.
8
Arne/OZ9VA takkede dirigenten og de fremmødte for god ro og orden. Herefter gik de
fremmødte medlemmer i gang med hjemmebag, småkager og kaffe.
Referent, OZ1AAR Villy, den 27. februar 2016.
Umiddelbart efter kaffen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Ole/OZ1OP
Kasserer: Arne/OZ9VA
Materialeforvalter: Flemming/OU1FTK
Bestyrelsesmedlem: Kristian/OZ3CY
Sekretær: Villy/OZ1AAR
Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail