Generalforsamling 2015

Generalforsamling marts 2015[L]

Referat af årlig generalforsamling i EDR Birkerød Afdeling, OZ5BIR d. 26. februar 2015, kl. 20:00

Deltagere: Arne/OZ9VA, Erik/OZ7EC, Erik/OZ9VQ, Hans/OZ5RB, OZ6GW/Kirsten, Kristian/

OZ3CY, Ib Trabjerg/OZ2IT, Ole/OZ1OP, Flemming/OU1FTK, Eigil/OZ6XV, Mogens

Bech og Villy/OZ1AAR, d.v.s. ca. 40 procent af medlemsskaren incl. bestyrelsen deltog i

generalforsamlingen.

01.

Foreningens konstituerede formand Arne/OZ9VA bød de fremmødte medlemmer

velkommen og foreslog OZ5RB Hans som dirigent. Blev imødekommet med applaus fra de

fremmødte.

Dirigenten takkede og konstaterede herefter, at alle medlemmer rettidigt havde modtaget

skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen, og selv om sætternissen havde været på spil

i forbindelse med annonceringen i OZ, mente han, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet iht. foreningens vedtægter. Der var ingen indvendinger herimod fra forsamlingen,

og dirigenten overgav herefter ordet til formanden.

02.

OZ9VA Arne indledte med at takke foreningens mangeårige, nu afgåede formand OZ6SX

Søren for godt formandskab med mange initiativer, projekter og spændende foredrag samt

ikke at forglemme god styring af FD sammen med Gladsaxe afd. gennem de seneste mange

OZ9VA Arne ́s talepapir til årsberetningen er vedhæftet nærværende referat.

Jeg vil således undlade at referere yderligere fra OZ9VA Arnes årsgennemgang af stort og

Efter forelæggelsen af årsberetningen var der enkelte spørgsmål til OZ9VA Arne, som blev

fyldestgørende besvaret. Årsberetningen blev herefter godkendt

03

Kassereren, OZ9VA Arne, gennemgik hovedpunkterne i det reviderede regnskab for

regnskabsåret 2014. Regnskabet udviser umiddelbart et underskud på knap DKK 3.000,-,

men når der tages højde for kontingentrestancer samt et tilgodehavende hos Gladsaxe Afd.

vedrørende Field Day, er driften stort set i balance.

Efter et par opklarende spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt. Revideret regnskab

vedhæftet til orientering.

04

Foranlediget af et ønske fra klubbens webmaster OZ1OP Ole om at lægge foreningens

vedtægter på vor nye hjemmeside var der udarbejdet et forslag til opdaterede vedtægter.

Forslaget var baseret på en standardvedtægt, som EDR havde ønsket indført helt tilbage i

2003. EDR ́s oplæg indeholdt et krav om, at alle lokalforeningens medlemmer også skulle

være medlem af hovedforeningen. Dette krav mødte modstand og er siden frafaldet, og er

derfor heller ikke indeholdt i det aktuelle forslag.

Arne/OZ9VA gennemgik forslaget, herunder de to forskellige alternativer i § 13 vedrørende

foreningens opløsning.

Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål, om foreningen ikke havde/eller skulle have et

CVR nr. Da klubben ikke er momsregistreret og ej heller skal være momsregistreret, er der

heller ikke krav om et CVR-nr.

Vedtægtsforslaget blev derefter enstemmigt vedtaget med alternativ 2 til § 13. De nye

vedtægter er vedlagt nærværende referat og vil også blive lagt ud på klubbens hjemmeside:

www.oz5bir.dk.

05

Kontingent og indskud: Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på DKK 250,- pr. år

samt uændret indskud for nye medlemmer på: DKK 50,- for foreningsåret 2015. Dette blev

enstemmigt vedtaget.

06

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Søren OZ6SX, Villy OZ1AAR samt

suppleant Ib OZ5PF var på valg. Søren og Ib ønskede ikke at modtage genvalg, Villy

OZ1AAR blev genvalgt. Til nyt bestyrelsesmedlem blev OU1FTK Flemming Tage Kirsby

indvalgt og som suppleant blev OZ2IT Ib Trabjerg valgt – alle med akklamation

07

Evt.: nil

08

OZ9VA Arne takkede dirigenten og de fremmødte for god ro og orden.

Referent, OZ1AAR Villy, den 12. marts 2015.

Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail